Kire, kapal? devre sistemlerde en son noktada toz veya ayran?ms? ?ekilde kalacakt?r.

MK kireci yok etmez, etkisiz hale getirir!
Hakk?m?zda
MKOAkua D?? Ticaret Limited ?irketi bir aile ?irketidir. 1974 y?l?nda, ailemiz ticari hayata at?lm??, 1981 y?l?nda ?irketle?mi?, 1995 y?l?nda ?irketler grubu olmu?tur. 1996 y?l?nda ise Akua D?? Ticaret Limited ?irketi olarak lkemiz ve tm dnya iin al??ma hayat?na at?lm??t?r. al??ma hayat?m?z boyunca, dnya standartlar?na uygun teknolojileri lkemize getirmeyi ve uygulamay? ba?arm?? olmak, bugn bizleri kar?? kar??ya getirmi?tir.

Payla?maktan mutluyuz

?irketimiz Almanya ve Amerika Birle?ik Devletlerinden Manyetik Kire nleyici cihazlar ithal ederken, 2006 y?l? itibariyle retim yapmaya ba?lam??t?r. lkemizde bu tarihe kadar ilk ve tek CE i?aretli retim yapman?n hakl? gururunu ya?ayan bizler ,sizlerle var?z ve hep var olmaya aday?z. Ne mutlu ki bayra??m?z? retimlerimizle birlikte lkemizde ve tm dnyada dalgaland?rmaktay?z. Hedefimiz lkemiz ve dnya ekonomisine katk? sa?larken , insan, hayvan, bitki ve evre sa?l???na zarar vermeyen lider bir kurulu? olmay? devam ettirmektir. Amac?m?z ,suyun geti?i her yerde ,insan hayvan bitki evre sa?l??? k?sacas? ya?amsal tm alanlarda, de?erlerine asla zarar vermeden, sa?l?kl? ya?am garantisi sunmakt?r.

Yapt?klar?m?z, yapacaklar?m?z?n garantisidir...

Manyetik Kire nleyici ve Tutucularda ilk ve nder kurulu? olman?n onurunu, rnlerimizi hizmet ve garantilerimizle sizlerle payla?man?n mutlulu?unu ya??yoruz ve ya?ayaca??z.

Bugn Burada, Yar?n Tm Dnyada Suyun Geti?i Her Yerde AKUA MK...

Hakk?m?zda- About us

 
More Info