PDF Yazdır e-Posta

MKManyetik Kire nleyici cihazlar olu?turduklar? manyetik alan ile su ierisinde bulunan kireci fiziksel olarak de?i?ime u?ratarak, paralayan ve bir daha birle?mesini engelleyen cihazlard?r. Bylece kireci etkisiz hale getirerek kirele ilgili btn sorunlar? ortadan kald?r?r.

Ayr?ca tesisat ve su ile al??an cihazlar ierisinde, Manyetik Kire nleyici Cihaz?m?z tak?lmadan nce olu?mu? kireci zamanla zerek, yok eder. Bu sayede tm tesisat ve cihazlar?n?z?n mr uzar. En nemlisi Manyetik Kire nleyici cihazlar?m?z?n hibir Bak?m, Onar?m, Kimyevi Madde ve Elektrik Masraf? Yoktur. Bu sayede cihaz?m?z kullan?lmaya ba?lad?ktan sonra ok byk bir ekonomi sa?lanmaktad?r.

?irketimiz (M.K..) manyetik kire nleyici rnleri retmekteve ihra etmektedir. ?li?ikteki baz? raporlardan da anla??laca?? zere, su ile al??an btn cihazlarda kire sorununa %100 zm getirmektedir. Ayr?ca varolan kire ve paslanmay? engelleyerek kullan?lan her trl makine ve cihaz?n bir daha asla kirelenmemesini de sa?lamaktad?r.

Su ile al??an tm nitelerin; mevcut ve yeni yap?lmakta olan lojmanlar?n, misafirhanelerin, e?itim ve sosyal tesislerinin, ana tesisatlar?n, kalorifer tesisatlar?n?n, ar?tma tesislerinin, su depolar?n?n, buz, ay, kahve, ama??r, bula??k makinelerinin, klimalar?n, sterilizasyon makineleri ve rntgen banyo cihazlar? iin, zetle; su ile al??an tm makinelerin olan ve olas? kire sorununu M.K.. ile zmek istiyoruz.

Sanayi tipi (1-144 aras?) manyetik kire nleyicilere 10 y?l garanti50 y?l mr, ev tipi manyetik kire nleyicilere10 y?l garanti 50 y?l mr biilen bu rnlerimizYerliretim olup CE veISO belgelidir. Avrupa standard? olan bu belgeler i?levini yerine getiren rnlere verilmektedir.

ok ekonomik oldu?u kullan?lmaya ba?lad??? andan itibaren grlecektir. Elektrik yok, kimyasal yok, bak?m ve onar?m yok.

Baz? ar?tma nitelerinde reineli sistem kullan?lmaktad?r. Bu sistemlerde filtre de?i?ecek, bak?m onar?m yapacaks?n?z ve her y?l tuz kullanacaks?n?z. Daha detaylara girmeksizin ?u anda yapt?raca??n?z hesap, rnmz ald?ktan sonra bir y?lda yapt???n?z masrafa e?it oldu?unu gsterecektir sizlere. ??yeri ve konutlar?n?z?n cihaz ve tesisatlar?nda kire sorunu ba?lamadan, daha fazla masraf yapmadan sizlerin kar??s?na ?kmak istiyoruz.

Cihaz resimleri iin t?klay?n?z

 
More Info