S?k Sorulan Sorular Yazdır
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihaz? takarken nelere dikkat etmeliyim?
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar; borulara, nce ve sonras?nda, vana, dirsek, saat vb. gibi ak??? etkileyen elemanlar aras?nda en az 20 cm'lik dz bir boru paras? kalacak ?ekilde yerle?tirilmelidir.
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihaz?n ba?lant? yn nas?l olmal?d?r?
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar, vida ve flan? ba?lant? elemanl? olarak retilir. 1/2" ten 11/2" e kadar cihazlar vidal?, 2" ten 144" e kadar olan cihazlar ise flan?l? ba?lant? elemanlar?na sahiptir. AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar?n herhangi bir ba?lant? yn yoktur. Borulara istenilen ynde (su giri?/?k?? yn) ve istenilen konumda (yatay/dikey) ba?lanabilir. Bununla birlikte, 1/2", 3/4"S, 3/4"K ve 3/4"B cihazlar, erkek ve di?i vida di?lerine sahip olduklar?ndan, di?i vida di?li k?sm? su giri?i erkek vida di?li k?s?m ise su ?k?? ynne gelecek ?ekilde borulara yerle?tirilmelidir.
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar su deposunun giri?ine tak?l?r m??
Manyetik kire nleyici cihazlar, manyetik etkiyi su ierisinde yer alan minerallere aktar?rlar. Bu a?dan, ierisinden su geti?i srece manyetik etki devaml? olarak olu?ur. Su ak??? kesildi?inde ise manyetik etki su taraf?ndan 24 ila 72 saat aras?nda muhafaza edilir. Bu sebeple, AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar su ak???n?n srekli oldu?u hatlar ile su deposu gibi suyun uzun sre bekledikleri yerlerin ?k??lar?na tak?lmal?d?r.
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlara ne zaman bak?m yap?lmal?d?r?
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar, herhangi bir bak?m ve onar?m gerektirmez.
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar? Neden kullanmal?y?m?
1.
Hibir zaman kire zc kimyevi madde kullanmayacaks?n?z.
2. Suyun sertli?ine ba?l? olarak %50'ye varan oranlarda daha az deterjan kullanacaks?n?z.
3. Rezistans?n?z ar?zalanmayacak ve hi de?i?meyecek.
4. Kulland???n?z makinelerin mr uzayacak.
5. ama??rlar?n?z k?sa srede y?pranmayacak.
6. Kombi ve kazanlar?n?zda enerji kayb? olmayaca?? iin daha az yak?tla ?s?nacaks?n?z.
Sonu olarak hem kirece zm bulacak hemde tasarruf edeceksiniz.
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar kireci tamamen yok ediyor mu?
Hay?r,AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar kireci yok etmezler etkisiz hale getirirler. Kire suyun ierisinde kalmakla beraber art?ktesisata tutunamazve suyla ak?p gider.
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar?n 1/2",3/4" gibi ba?lar?nda bulunan rakamlar neyi ifade ediyor?
Bu rakamlar borular?n anma aplar?d?r. rne?in, daire giri?leri 3/4" boru ap?na sahipken apartman ana giri? boru ap? 5", 6" vs..olabilir.
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar?n teknik zellikleri ve kullan?m yerlerine gre ba?lant? noktalar? hakk?nda nas?l bilgi sahibi olabilirim?
AKUA Manyetik Kire nleyici Cihazlar KULLANIM KILAVUZU 'ndan ayr?nt?l? bilgiye ula?abilirsiniz.
 
More Info