PDF Yazdır e-Posta

Manyetik Kire nleyici cihaz?m?z?n ierisinden su gemesi ile do?al olarak bir manyetik alan olu?maktad?r. Bu manyetik alandan geen ve kire olu?turan znm? ve ask?daki mineraller, yo?un bir manyetik alana maruz kald?klar?ndan baz? fiziksel de?i?ikliklere u?rarlar. Manyetik Kire nleyici; Partikl yk, Partikl bykl?, Kristal yap?, znrlk vb. gibi kire zelliklerinin manyetik alan etkisiyle de?i?mesine neden olur.

Manyetik alan; sadece kirecin formlasyonunu (CaCO3) de?i?tirmez

Su ok kuvvetli bir manyetik alan etkisinde kald???nda, ierisindeki negatif ykl su moleklleri ve madensel kompleksler pozitif bir yklemeye tabi tutulurlar. Ayn? zamanda, de?i?ken yap?ya sahip, uzun kristaller halinde olan Aragonit kire k?rk kat paralanarak pozitif yklenir. Bylece aragonit parac?klar?n birbirlerine yap??mas? ve tortu olu?turmas? engellenir. Bu ?ekilde s?n?rland?r?lan kire akan su ile ask?da kal?r.

Aragonit kire, ama??r makinesi gibi a?k devre sistemlerde, su ierisinde ask?da kalaca??ndan kanalizasyona kadar, boru eperlerine ve cihazlara yap??madan ilerler ve son noktada sistemden at?l?r. Kalorifer tesisatlar? gibi kapal? sistemlerde, son noktada yumu?ak bir formda birikerek, tahliye vas?tas? ile kolayca sistemden uzakla?t?r?l?r. Manyetik Alandan etkilenen sudaki kire, boru eperlerine ve makinenizin metal aksam?na yap??madan su ile birlikte at?l?r.

 
More Info