PDF Yazdır e-Posta

Manyetik alan ile kire olu?umu engellenir. S?n?rlanm?? kristal olu?umu sa?lan?r. Bylece, kalsiyum - karbonat ieren su, manyetik bir alandan geirildi?inde, kireta?? olu?umuna yol aabilecek ?ekilde kristalize olmaz. Kalsiyum karbonat, di?er mineraller ve tuzlar?n mikroskobik, kompakt kristallerini olu?turur. Ask?da koloidal halde kalan bu tanecikler kmez, dolay?s?yla kire ta?? olu?umunun nne geilir. Manyetik alana giren iyonlar sapt?r?l?rlar ve birbirlerine do?ru hareket ederler, arp??ma sonucu mikroskobik boyutta kristaller olu?ur.

  • K?sacas? Manyetik Kire nleyici ile; Kireta?? olu?umunun nne geilmi? olur.Daha nceden olu?mu? kire tabakalar? ise zlr ve yok olur.Mevcut Kirecin Zaman ?erisinde znmesi Manyetik alan etkisinde kalan ykl ve s?n?rland?r?lm?? olan kire partiklleri, su ak?? ynnde ilerlerken kireli yzeylere arparlar ve a?amal? olarak yklerini mevcut kirece aktar?rlar. Bu yk transferi, sert tortu tabakas? olan kireci, yumu?ak kire tabakas? haline getirir. Olu?an yumu?ak kire akan su ile kolayca ta??n?r.
  • Manyetik Kire nleyici Cihazlar kullan?larak yap?lan bilimsel al??malar gstermi?tir ki, borulardaki mevcut kire 6-8 ay aras?nda tamamen yok olmakta d?r.
Kocaeli Merkez Bulduk Ky su deposuna sonradan tak?lan AKUA Manyetik Kire nleyici cihaz?n gsterdi?i olumlu sonular a?a??daki foto?raflarda grlebilir:

Cihazdan nce - 22/12/2009

Cihazdan Sonra - 26/01/2010

Cihazdan nce 1 Cihazdan Sonra 1
Cihazdan nce 2 Cihazdan Sonra 2
 
More Info